Poruchy krvnej zrážanlivosti

Beriate P

Liek s obsahom ľudského koagulačného faktora VIII. Používa sa pri liečbe a profylaxii krvácania u pacientov s hemofíliou typu A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek sa môže použiť na liečbu získaného nedostatku faktora VIII. Liek neobsahuje von Willebrandov faktor vo farmakologicky účinnom množstve a preto nie je indikovaný na liečbu von Willebrandovej choroby.

Haemate P

Liek s obsahom ľudského von Wilebrandovho faktora a ľudského koagulačného faktora VIII, sa používa v nasledovných terapeutických indikáciách:

Von Willebrandova choroba (VWD)
Profylaxia a liečba hemorágie alebo krvácania pri chirurgickom zákroku.

Hemofília A (vrodený deficit faktora VIII)
Profylaxia a liečba krvácania - získaný deficit faktora VIII a liečba pacientov s protilátkami proti faktoru VIII.

Berinin P

Liek s obsahom ľudského koagulačného faktora IX. Používa sa pri profylaxii a liečbe krvácania pri hemofílii B (vrodenej deficiencii faktora IX) a získanej deficiencii faktora IX.

Beriplast P

Beriplast P je biologické tkanivové lepidlo na podklade ľudského fibrinogénu. Môže sa  použiť lokálne ako podporná liečba, keď štandardné chirurgické disciplíny nie sú dostatočné pre zlepšenie hemostázy (vrátane endoskopickej liečby krvácania gastroduodenálneho vredu), ako tkanivové lepidlo na podporu spájania/lepenia tkanív alebo na istenie stehov.

Imunológia

Privigen

Privigen je normálny ľudský 10%  imunoglobulín (IVIG),100 mg/ml infúzneho intravenózneho roztoku.
Používa sa v nasledovných terapeutických indikáciách:

Substitučná liečba

pri syndrómoch primárnej imunodeficiencie (PID), ako sú:

 • kongenitálna agamaglobulinémia a hypogamaglobulinémia
 • bežná variabilná imunodeficiencia
 • ťažká kombinovaná imunodeficiencia
 • Wiskottov Aldrichov syndróm
 • Myelóm alebo chronická lymfocytická leukémia s ťažkou sekundárnou hypogamaglobulinémiou a opakovanými infekciami.
 • Deti s kongenitálnym AIDS a opakovanými infekciami.

Imunomodulácia

 • Idiopatická trombocytopenická purpura u detí alebo dospelých s vysokým rizikom krvácania alebo pred chirurgickou operáciou na úpravu počtu krvných doštičiek.
 • Syndróm Guillain-Barré.
 • Kawasakiho choroba.

Alogénna transplantácia kostnej drene


Hizentra

Liek s obsahom ľudského imunoglobulínu , 200 mg/ml injekčný roztok na subkutánnu injekciu. Imunoglobulínová terapia s 20% koncentráciou skracuje dobu podania. Terapeutické indikácie:

Terapeutické indikácie:
Substitučná liečba u dospelých a detí so syndrómami primárnej imunodeficiencie, ako sú:

 • kongenitálna agamaglobulinémia a hypogamaglobulinémia
 • bežná variabilná imunodeficiencia
 • ťažká kombinovaná imunodeficiencia
 • deficiencie podtried IgG s opakujúcimi sa infekciami

Substitučná liečba pri myelóme alebo chronickej lymfatickej leukémii s ťažkou sekundárnou hypogamaglobulinémiou a opakovanými infekciami.

Liek sa má podávať len subkutánne. Hizentra sa môže injekčne podať na miesta ako je brucho, stehno, rameno a bok. Ak sa podávajú vyššie dávky (> 25 ml), odporúča sa podávať ich v oddelených dávkach na rôzne miesta.

Môžu sa používať infúzne pumpy vhodné na subkutánne podávanie imunoglobulínov, alebo formou tzv.“Rapid push“ , jednoduchou subkutánnou aplikáciou pri domácej liečbe, pri ktorej nie je nutná infúzna pumpa.

Rhophylac

Liek s obsahom ľudského anti-D imunoglobulínu (300 mikrogramov v 2 ml). Používa sa v nasledovných terapeutických indikáciách:

Prevencia Rh(D) imunizácie u Rh(D) negatívnych žien

 • Predpôrodná profylaxia
 • Plánovaná predpôrodná profylaxia
 • Predpôrodná profylaxia pri nasledujúcich komplikáciách v tehotenstve, ako sú:

Potrat / hroziaci potrat, mimomaternicové tehotenstvo alebo hydatidózna móla, vnútromaternicové úmrtie plodu (IUFD), transplacentárne krvácanie (TPH) vychádzajúceho z ante-partum krvácania (APH), amniocentéza, choriová biopsia, pôrodnícke manipulačné zákroky, napr. obrátenie plodu, invazívne zákroky, kordocentéza, tupé poranenie brucha alebo chirurgický zákrok na plode.

 • Popôrodná profylaxia
 • Pôrod Rh(D) pozitívneho (D, slabé D, čiastočné D) novorodenca.         

Liečba Rh(D) negatívnych osôb po inkompatibilných transfúziách Rh(D) pozitívnej krvi alebo iných produktov s obsahom erytrocytov, napr. koncentrát krvných doštičiek.

Berinert P

Liek s obsahom ľudského inhibítora C1 esterázy komplementu. Používa sa pri liečbe dedičného angioedému typu I a II (HAE) a liečbe akútnych príhod.