Poruchy krvnej zrážanlivosti

Beriate P

Liek s obsahom ľudského koagulačného faktora VIII. Používa sa pri liečbe a profylaxii krvácania u pacientov s hemofíliou typu A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek sa môže použiť na liečbu získaného nedostatku faktora VIII. Liek neobsahuje von Willebrandov faktor vo farmakologicky účinnom množstve a preto nie je indikovaný na liečbu von Willebrandovej choroby.

Haemate P

Liek s obsahom ľudského von Wilebrandovho faktora a ľudského koagulačného faktora VIII, sa používa v nasledovných terapeutických indikáciách:

Von Willebrandova choroba (VWD)
Profylaxia a liečba hemorágie alebo krvácania pri chirurgickom zákroku.

Hemofília A (vrodený deficit faktora VIII)
Profylaxia a liečba krvácania - získaný deficit faktora VIII a liečba pacientov s protilátkami proti faktoru VIII.

Imunológia

Hizentra

Liek s obsahom ľudského imunoglobulínu , 200 mg/ml injekčný roztok na subkutánnu injekciu. Imunoglobulínová terapia s 20% koncentráciou skracuje dobu podania. Terapeutické indikácie:

Terapeutické indikácie:
Substitučná liečba u dospelých a detí so syndrómami primárnej imunodeficiencie, ako sú:

  • kongenitálna agamaglobulinémia a hypogamaglobulinémia
  • bežná variabilná imunodeficiencia
  • ťažká kombinovaná imunodeficiencia
  • deficiencie podtried IgG s opakujúcimi sa infekciami

Substitučná liečba pri myelóme alebo chronickej lymfatickej leukémii s ťažkou sekundárnou hypogamaglobulinémiou a opakovanými infekciami.

Liek sa má podávať len subkutánne. Hizentra sa môže injekčne podať na miesta ako je brucho, stehno, rameno a bok. Ak sa podávajú vyššie dávky (> 25 ml), odporúča sa podávať ich v oddelených dávkach na rôzne miesta.

Môžu sa používať infúzne pumpy vhodné na subkutánne podávanie imunoglobulínov, alebo formou tzv.“Rapid push“ , jednoduchou subkutánnou aplikáciou pri domácej liečbe, pri ktorej nie je nutná infúzna pumpa.

Rhophylac

Liek s obsahom ľudského anti-D imunoglobulínu (300 mikrogramov v 2 ml). Používa sa v nasledovných terapeutických indikáciách:

Prevencia Rh(D) imunizácie u Rh(D) negatívnych žien

  • Predpôrodná profylaxia
  • Plánovaná predpôrodná profylaxia
  • Predpôrodná profylaxia pri nasledujúcich komplikáciách v tehotenstve, ako sú:

Potrat / hroziaci potrat, mimomaternicové tehotenstvo alebo hydatidózna móla, vnútromaternicové úmrtie plodu (IUFD), transplacentárne krvácanie (TPH) vychádzajúceho z ante-partum krvácania (APH), amniocentéza, choriová biopsia, pôrodnícke manipulačné zákroky, napr. obrátenie plodu, invazívne zákroky, kordocentéza, tupé poranenie brucha alebo chirurgický zákrok na plode.

  • Popôrodná profylaxia
  • Pôrod Rh(D) pozitívneho (D, slabé D, čiastočné D) novorodenca.         

Liečba Rh(D) negatívnych osôb po inkompatibilných transfúziách Rh(D) pozitívnej krvi alebo iných produktov s obsahom erytrocytov, napr. koncentrát krvných doštičiek.

Berinert P

Liek s obsahom ľudského inhibítora C1 esterázy komplementu. Používa sa pri liečbe dedičného angioedému typu I a II (HAE) a liečbe akútnych príhod.